НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ ИЛИ КРЕМАЦИЯ

За погребение в ново гробно място:

 1. Лична карта на починалия/паспорт/.
 2. Съобщение за смърт от личния лекар.

За погребение в старо гробно място:

 1. Фактура или квитанция за старо гробно място.
 2. Удостоверение за наследници на собственика на гроба/обикновено първия погребан/ или друг документ доказващ наследствените права на починалия.
 3. За да се извърши погребение без сега починалия да е наследник, трябва всички наследници да дадат писмено съгласие.

За извършване на кремация:

 1. Лична карта на починалия/паспорт/.
 2. Съобщение за смърт от личния лекар.
 3. Разрешително за кремация. ОБРАЗЕЦ
 4. Декларация от най-близък наследник в низходящ ред по права линия за желание за извършване на кремация. ОБРАЗЕЦ
 5. Документ доказващ родствената връзка между починалия и заявяващия кремацията.

За урнополагане:

 1. Квитанция или фактура за платено гробно място/урнова клетка.
 2. Удостоверение за наследници на собственика на гроба.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 0898 601 466 0889 321 477