11/06/2014 Погребална Агенция Хермес - София

Държавна помощ при внезапна смърт

Право на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице, съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), имат неговите:

  1. съпруг/съпруга
  2. деца
  3. родители

Децата на починалото лице имат право на тази помощ, независимо от това дали са учащи се или не са учащи се, дали са пълнолетни или са непълнолетни, а родителите на починалото лице имат право на помощта, независимо от това дали са били издържани от него. Не се изисква правоимащите лица – съпругът/съпругата, децата и родителите на починалото лице да са осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест. (чл. 11, ал. 2, чл.12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от КСО)

Условие за придобиване право на помощта.

Необходимо условие за придобиване право на помощта е починалото лице да е било в кръга на осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица към датата на смъртта си. Без значение е дали лицето е било осигурено за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица; за трудова злополука и професионална болест или само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. (чл. 11, ал. 2, чл.12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от КСО)

Размер на еднократната помощ при смърт на осигуреното лице.

Размерът на еднократната помощ се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на ДОО. За 2012 г. е определен общ размер на помощта 540 лв. Общият размер се разпределя поравно между всички правоимащи лица. Когато от удостоверението за наследници и от декларациите за обстоятелството дали родителите на починалото лице са живи е видно, че право на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице имат и лица, които не са я поискали, помощта се изплаща про-порционално само на поискалите я лица. Останалите правоимащи лица могат да поискат полагащата им се пропорционална част от помощта в 3-годишния давностен срок по Кодекса за социално осигуряване.

Необходими документи за изплащане на еднократната помощ при смърт на осигуреното лице.

Помощта се изплаща срещу представяне на следните документи:

  1. заявление-декларация по образец, приложение № 6 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, от всеки от пълнолетните правоимащи лица. Когато правоимащото лице е непълнолетно или малолетно, заявление-декларацията се подава от законния му представител (родител, настойник или попечител)
  2. Оригинално удостоверение за наследници /представя се от поне от един от наследниците/
  3. декларация - свободен текст, че родителя/родителите на починалото осигурено лице е/са жив/живи или починал/починали към датата на смъртта му /представя се от поне от един от съпруга/съпругата или децата/
  4. копие от удостоверението за раждане на починалото осигурено лице (представя се от родителите на починалото осигурено лице, ако не са вписани в удостоверението за наследници)
  5. декларация за изплащане на паричната помощ по образец, приложение № 7 към наредбата

Ред за представяне на необходимите документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Документите за изплащане на парична помощ при смърт на осигуреното лице се представят в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или по настоящ адрес на правоимащите лица, лично или чрез упълномощено лице, като не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, документите се представят от законния им представител. Териториалното поделение, което е приело документите, служебно ги изпраща -на съответното на осигурителя/самоосигуряващото се лице териториално поделение, компетентно да преценява правото и изплаща помощта.

© Погребална агенция Хермес - София All rights reserved.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес ООД 0898 601 466 0889 321 477