ИЗДАВАНЕ НА СМЪРТЕН АКТ

Актът за смърт се съставя въз основа на съобщение за смърт не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта. Длъжностното лице по гражданското състояние пристъпва към съставянето на акт за смърт, след като получи съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице.

Смъртният акт съдържа следната информация:

  1. място на съставяне на акта - област, община, населено място/район;
  2. номер на акта и дата на съставяне;
  3. дата - ден, месец, година, час и минути на смъртта
  4. място на смъртта - област, община, населено място или държава, ако не е в Република България, и къде е настъпила;
  5. имена на лицето;
  6. данни за лицето - дата и място на раждане, ЕГН, възраст, пол, гражданство, семейно положение, постоянен адрес;
  7. документ, удостоверяващ смъртта;
  8. длъжностно лице - имена, ЕГН или дата на раждане и подпис;
  9. бележки

(2) Обстоятелството, че смъртта е настъпила в място за лишаване от свобода, не се посочва в акта.

На всички близки се издава "Препис извелечение от акт за смърт", а оригиналът се съхранява в общината по местоживеене. Десет дни след издаването на Акта за смърт, пряк наследник на починалия трябва да отиде в общината по местоживеене и със смъртният акт и лична карта да извади удостоверение за наследници. С удостоверението за наследници се уреждат всички наследствени въпроси в шест месечен срок - прехвърляне /закриване/ на движимо и недвижимо имущество, банкови сметки, партиди на телефон, ток, вода, топлофикация и т.н. Ако покойника има преживял супруг/а, то той/тя имат право на вдовишка пенсия.

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ, чл. 54, 55, 60

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 0898 601 466 0889 321 477