СЪСТАВЯНЕ НА ЗАВЕЩАНИЕ

Всеки пълнолетен гражданин на Република България може да състави завещание с което да определи какво да се случи с имуществото му и кои да са неговите наследници. Завещанието може да бъде:

  1. Саморъчно
  2. Нотариално

I. Саморъчното завещание предоставя повече възможности и е по-лесно за изготвяне. Когато се прави саморъчно завещание то задължително е в ръкопис, а не написано на компютър и отпечатано. За да е валидно завещанието то трябва да е датирано - датата може да бъде вписана в самото начало, например "Днес 15.04.2013 г." или под самия текст, но трябва да е ясно и недвусмислено. Препоръчително е да е изписано саморъчно и името, но и само подпис е достатъчен. Ако се наложат поправки в текста те трябва да бъдат датирани и подписани отстрани, за да може да се разбере, кога и от кого са правени. Допустимо е завещанието да е и на друг език, не само на български. Саморъчното завещание може да бъде съхранявано в дома, при близък приятел или при нотариус.

Ако завещателят се намира в болница, в тежко състояние, може да напише завещание и да го завери при лекаря (по възможност главен) на болничното заведение. Документът, подписан от лекаря и заверен с печата на учреждението, има сила на завещание. Изключение правят случаите, при които завещателят се намира в психиатрично заведение или в състояние, определено от медика като ненормално (загуба на памет, кома, загуба на съзнание). Само в този случай завещанието не може да бъде признато за действително. Ако завещателят се намира в болница (със здрав ум и твърда памет), но не може лично да напише завещание (например е парализиран или лишен от ръка) , то може в присъствие на лекаря да се помоли съседът по легло под диктовка да напише казаното, както и да се подпише заедно с лекаря и да се завери документът с печат на учреждението. Такива завещания също имат и юридическа сила.

II. За съставяне на нотариално завещание се подава молба до нотариус. То се съставя в присъствието на двама свидетели, които следва да бъдат осигурени от завещателя. Преди съставянето на завещанието, завещателя и свидетелите се проверяват дали са пълнолетни и дееспособни. След това се пристъпва към съставяне на завещанието:

  1. Завещателя лично диктува на нотариуса кой какво наследява;
  2. Нотариусът записва точно волята на завещателя, като изменения са допустими само в насока прецизиране на изказа - премахване на паразитни думи като "значи", "батка", "айляк", "амиии" и т.н., но не може да се изменят желанията на завещателя.
  3. Нотариусът прочита какво е написал, за да се увери завещателя, че всичко е както иска;
  4. След текста на завещанието се записва, че нотариусът го е прочел на завещателя и той не е възразил;
  5. Завещателят, нотариусът и свидетелите се подписват под записаното.

Информират се наследниците посочени в завещанието за съставянето му и за името на нотариуса, който го съхранява.

Както саморъчното, така и нотариалното завещание трябва да бъде обявено, за да породи своите правни последици.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 0898 601 466 0889 321 477